header ONE 2 TEAM

AVG

Algemene voorwaarden One2team, coaching & consulting – Addendum Privacy

Het addendum Privacy maakt onverbrekelijk deel uit van de algemene voorwaarden van de One2team, coaching & consulting ,  en is van toepassing op alle transacties en bij alle rechtsverhoudingen tussen One2team, coaching & consulting en cliënten en/of opdrachtgevers.

De algemene voorwaarden zijn online te  lezen . Desgewenst worden de algemene voorwaarden kosteloos per post toegezonden.

1.1 One2team, coaching & consulting werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verzamelt alleen de persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de verwerking heeft.

1.2 Voordat de opdrachtgever een opdracht verstrekt, verwerkt One2team, coaching & consulting alleen persoonsgegevens voor zover dat nodig is om een offerte uit te brengen.

1.3 One2team, coaching & consulting zorgt ervoor dat haar medewerkers op de hoogte zijn en blijven van haar AVG-compliant werkwijze. Bovendien heeft One2team, coaching & consulting strikte geheimhouding  voor de medewerkers die met persoonsgegevens werken.

1.4 One2team, coaching & consulting neemt de passende technische maatregelen en houdt deze up-to-date om persoonsgegevens adequaat te beveiligen.

1.5 Opdrachtgever kan via het Formulier Rechten van Betrokkene zijn rechten onder de AVG uitoefenen. One2team, coaching & consulting  streeft ernaar elk verzoek binnen vier weken af te handelen.

1.6 Indien persoonsgegevens ondanks alle zorgvuldigheid van One2team, coaching & consulting verloren gaan of door onbevoegden worden ingekeken (datalek), stelt One2team, coaching & consulting de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de afgesproken termijn, op de hoogte.

1.7 One2team, coaching & consulting spant zich in om schade als gevolg van een datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken.

1.9  Op verzoek zal One2team, coaching & consulting de opdrachtgever bijstaan bij het melden van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen.

1.10 Een datalek ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met One2team, coaching & consulting, tenzij opdrachtgever kan aantonen of aannemelijk kan maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid van One2team, coaching & consulting.

1.12 One2team, coaching & consulting bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij opdrachtgever toestemming verleent voor een langere bewaartermijn of One2team, coaching & consulting op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht.